REGULAMIN SPRZEDAŻY PROMOCYJNEJ„Black Weekend”


§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem sprzedaży promocyjnej jest Szkoła Florystyczna
  Małgorzaty Niskiej Danuta Pawłowska-Wiśniewska z siedzibą w Płocku
  (09-410), przy al. Jana Pawła II 41/46, adres korespondencyjny:
  ul. Kampinoska 22, 05-092 Łomianki, NIP: 774-184-37-58.
 2. Sprzedaż promocyjna organizowana jest przez Organizatora na
  podstawie niniejszego Regulaminu i prowadzona jest na terytorium
  Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Sprzedaż promocyjna organizowana jest w Sklepie Online
  www.florystyka.com prowadzonym na terytorium Rzeczpospolitej
  Polskiej.
 4. Sprzedaż promocyjna będzie prowadzona pod nazwą „Black Weekend”
  (zwaną dalej Promocją) w ramach, której przeprowadzona zostanie
  sprzedaż przecenionych produktów dostępnych w ofercie online
  Organizatora, w cenie dodatkowo obniżonej o 15% wartości brutto
  przecenionego produktu.
 5. Promocja ma na celu wspieranie sprzedaży produktów (kursów online)
  Organizatora w jego oficjalnym Sklepie Online zgodnie z definicją
  zawartą w niniejszym Regulaminie w §2 Definicje.
 6. Promocja nie stanowi żadnej z gier, o których mowa w art. 2 ustawy
  o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992 r., w szczególności
  nie jest związana z przeprowadzaniem jakiejkolwiek loterii lub losowania.
 7. Promocja obowiązywać będzie w Sklepie Online od 24 do 26 listopada
  2023 r.
 8. Promocja nie dotyczy kursów online w cenie poniżej 200 zł.
  § 2 DEFINICJE
  Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
  a. REGULAMIN – oznacza niniejszy regulamin wraz z załącznikami.
  b. UCZESTNIK – osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221
  Kodeksu cywilnego oraz spełniająca opisane w niniejszym Regulaminie
  warunki uczestnictwa w Promocji.
  c. SKLEP ONLINE – serwis internetowy www.florystyka.com prowadzony
  przez Organizatora dający możliwość kupowania produktów Organizatora
  przez Internet.
  §3 WARUNKI UCZESTNICTWA
 9. Promocja skierowana jest do klientów indywidualnych oznaczających
  osoby fizyczne, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu
  cywilnego, które w okresie promocyjnym wskazanym w §1 pkt. 7 spełnią
  warunki określone w §4 pkt.2 Regulaminu.
 10. W promocji nie mogą uczestniczyć:
  a. pracownicy Organizatora,
  b. inne osoby związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
  promocji,
  c. małżonkowie, zstępni, rodzice, rodzeństwo osób wymienionych
  w punktach od a) do b).
 11. Wzięcie udziału w Promocji oznacza:
  a. zgodę Uczestnika na wszystkie warunki promocji określone
  niniejszym Regulaminem;
  b. potwierdzenie spełnienia warunków uprawniających do wzięcia
  udziału w promocji.
  §4 ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ
 12. Organizator postanawia, iż w przypadku nabycia w ramach
  jednorazowych zakupów (zwanych dalej koszykiem zakupów) w Sklepie
  Online w okresie trwania promocji przez Uczestnika Promocji minimum
  jednego produktu przecenionego lub w cenie regularnej, Uczestnik
  Promocji będzie uprawniony do dodatkowego rabatu w wysokości 15%
  od ceny już przecenionej brutto.
 13. Organizator podkreśla, że rabat 15% naliczany będzie od kwoty brutto
  już przecenionej, nie pierwotnej.
  §5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 14. Regulamin promocji dostępny będzie w siedzibie Organizatora oraz
  dostępny na stronie www.florystyka.com.
 15. Prawa i obowiązki związane z promocją nie mogą być przenoszone na
  inne podmioty.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego rozstrzygania
  kwestii spornych związanych z Promocją.
 17. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie
  przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 18. Wszelkie materiały promocyjno – reklamowe mają charakter wyłącznie
  informacyjny.

Koszyk
Przewiń do góry