Regulamin

 1. § 1

Postanowienia wstępne

1.
Właścicielem serwisu dostępnego pod adresem https://www.florystyka.com jest firma Szkoła Florystyczna Małgorzaty Niskiej Danuta Pawłowska-Wiśniewska z siedzibą w Płocku (09-410), al. Jana Pawła II 41/46, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki, NIP: 774-184-37-58; REGON: 146888647 .

Szczegółowe informacje związane z zakresem działalności można znaleźć w CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

2.

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze strony internetowej florystyka.com i określa zasady korzystania z serwisu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem strony https://florystyka.com.

§ 2

Definicje

1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Szkoła Florystyczna Małgorzaty Niskiej Danuta Pawłowska-Wiśniewska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 774-184-37-58.
3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
5. Użytkownik – osoba fizyczna (w tym Konsument), prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupu i posiadająca Konto w Sklepie.

6. Sklep – internetowy serwis elearningowy z opcją zakupu dostępu do szkoleń zdalnych prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://florystyka.com.
7. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
8. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu, Produktów lub Usługi ze Sprzedawcą.
10. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta. Imię, Nazwisko, nazwa użytkownika, adres e-mail.
11. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
12. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez opłacenie dostępu do szkoleń zdalnych oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też
– stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: al. Jana Pawła II 41/46, 09-410 Płock. Adres korespondencyjny: ul. Kampinoska 22, 05-092 Łomianki
2. Adres e-mail Sprzedawcy: szkola@florystyka.com
3. Numer telefonu Sprzedawcy: 531 259 990, 508 746 259
4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: ING BANK ŚLĄSKI 60 1050 1054 1000 0097 2283 4018
5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9.00-16.00 pod numerami telefonów: 531 259 990, 508 746 259 oraz za pomocą adresu e-mailowego: szkola@florystyka.com.

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome, Mozilla Firefox,
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c. włączona obsługa plików cookies,
d. zainstalowany program FlashPlayer,
e. Dostęp do szybkiego łącza internetowego (m.in. 5 megabitów/sek).

§ 5

Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. Przeglądanie asortymentu Sklepu/serwisu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty/usługi znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu.

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: Nazwa Użytkownika, Hasło, E-Mail, Imię, Nazwisko, Miasto, Kraj.
2. Założenie Konta w serwisie www.florystyka.com jest darmowe.
3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

1. Zalogować się do platformy https://florystyka.com,
2. wybrać Kurs będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „opłać” (lub równoznaczny);

3. Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
4. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
a. Dostawa elektroniczna online (dostęp do szkolenia). Dostawa jest bezpłatna.
c. Płatności elektroniczne za pomocą przelewu elektronicznego poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, serwisu Przelewy 24 lub przelewem tradycyjnym.

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
2. Po złożeniu i opłaceniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. W przypadku zakupienia dostępu do kursu online po dokonaniu płatności Klient otrzymuje powiadomienie od operatora o statusie płatności. W przypadku poprawnej weryfikacji płatności klient może zalogować się i korzystać z dostępu do zakupionego kursu/szkolenia. 

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Pod warunkiem, że nie skorzystał on z usługi (zakupił szkolenie, ale do niego nie przystąpił). W takiej sytuacji otrzyma on zwrot pieniędzy.
Konsumentowi zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta
przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2. Użytkownik opłacający Usługę dostępu do szkoleń zdalnych przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy, wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi e-learning niezwłocznie po jej opłaceniu. W takim wypadku prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje od momentu rozpoczęcia świadczenia Usługi.

3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3.
5. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

6. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy jeżeli w ciągu 14 dni od opłacenia szkolenia rozpoczął on korzystanie z platformy e- learningowej.

§ 11

Reklamacja
Rozwiązanie umowy o świadczenie usług oraz postępowanie reklamacyjne

1. Umowa o świadczenie usługi e-learning rozwiązuje się z upływem czasu, na jaki plik (pliki) szkolenia został udostępniony Użytkownikowi przez firmę Szkoła Florystyczna Małgorzaty Niskiej Danuta Pawłowska-Wiśniewska, która jest właścicielem platformy https://florystyka.com.
2. Reklamacje usług Użytkownik może składać w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego na adres korespondencyjny firmy Szkoła Florystyczna Małgorzaty Niskiej Danuta Pawłowska-Wiśniewska. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres pocztowy Użytkownika.
Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania listu poleconego przez Szkołę Florystyczną Małgorzaty Niskiej Danuta Pawłowska-Wiśniewska. O decyzji Szkoły Florystycznej Małgorzaty Niskiej Danuta Pawłowska-Wiśniewska Użytkownik zostanie powiadomiony pisemnie na adres podany w liście poleconym zawierającym reklamację.

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014
r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13

Dane osobowe w platformie florystyka.com

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem strony internetowej jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem platformy e-learningowej zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych  Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

Zakres przetwarzanych danych osobowych.

W celu realizacji zamówienia przetwarzane są:

   1. Adres E-mail

   1. Numer Telefonu

   1. Numer NIP w przypadku firm oraz osób, którym wystawiana jest faktura VAT.

   1. Adres IP zamawiającego

  Dane osobowe mogą zostać usunięte z systemu po zrealizowaniu zamówienia na wyraźną, mailową prośbę ze strony klienta. Do poprawnego funkcjonowania systemu potrzebny jest tylko e-mail i hasło dostępu do platformy LMS. Wszelkie zgłoszenia związane z przetwarzaniem danych osobowych należy przesyłać drogą mailową na adres: szkola@florystyka.com

  Podmiotem przetwarzającym dane osobowe w celu realizacji zamówienia jest:
  Szkoła Florystyczna Małgorzaty Niskiej Danuta Pawłowska-Wiśniewska

  Każdy klient ma prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego.

  Zobowiązanie do zachowania przestrzegania tajemnicy związanej z danymi oraz ich
  należytego zabezpieczenia.

  Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych
  osobowych Klienta.

  § 14

  Postanowienia końcowe

  1. Umowy zawierane poprzez platformę florystyka.com zawierane są w języku polskim.
  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

  3. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego (w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych), a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

  4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

  Koszyk
  Przewiń do góry